Kauba ostu-müügi tingimused

Kauba ostu-müügi tingimused

 1. Üldsätted

1.1. Selle e-poe tingimused (edaspidi – tingimused) on ostjale ja müüjale (edaspidi – müüja) õiguslikult siduv dokument, mis määrab kindlaks poolte õigused ja kohustused.
1.2. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal muuta, parandada või täiendada. Tingimuste muudatustest teavitatakse ostjat e-poe veebilehel..

 1. Ostu-müügilepingu sõlmimine

2.1. Ostu-müügileping ostja ja müüja vahel loetakse sõlmituks, kui ostja vormistab ja esitab e-poes kauba tellimuse, olles eelnevalt tutvunud käesolevate reeglitega. Kui ostja on esitanud kauba tellimuse, loetakse, et ta on reeglitega täielikult tutvunud ja nendega nõustunud.

 1. Müüja õigused

3.1. Müüja võib e-poe töö oluliste asjaolude ilmnemisel ajutiselt või täielikult peatada ilma ostjat ette teavitamata.
3.2. Kui ostja püüab häirida e-poe tööd, stabiilsust ja turvalisust või rikub oma kohustusi, on müüjal õigus ilma hoiatuseta piirata või peatada tema võimalus e-poodi kasutada.

 1. Müüja kohustused

4.1. Müüja kohustub looma võimaluse kasutada e-poe teenuseid, mille töötingimused on määratud käesolevate tingimustega.
4.2. Müüja kohustub tarnima ostja soetatud kaubad ostja poolt valitud tarneviisi abil, lähtudes käesolevatest ostu-müügi tingimustest.
4.3. Kui müüjal ei ole võimalik ettenägematute asjaolude tõttu e-poest tellitud kaupa kohale toimetada, on müüjal õigus ostu-müügileping pärast ostja eelnevat teavitamist lõpetada. Müüja võib pakkuda analoogilist toodet. Ostja keeldumisel kohustub müüja tagastama tasutud raha 3 tööpäeva jooksul.
4.4. Pärast seda, kui ostja kasutab tingimuste punktis 5.2. määratud õigust, kohustub müüja tagastama ostjale tema tasutud raha 5 (viie) tööpäeva jooksul alates tagastatava kauba kättesaamise päevast.
4.5. Müüja võib keelduda ostjale tasutud summat tagastamisest enne, kui kaup on müüjale tagastatud või kuni ostja esitab tõendi, et kaup on müüjale saadetud, olenevalt sellest, kumb toimub varem. 

 1. Ostja õigused

5.1. Ostjal on õigus osta e-poest kaupa vastavalt käesolevatele tingimustele.
5.2. Ostjal on õigus e-poes sõlmitud kauba ostu-müügileping tühistada, teatades sellest müüjale kirjalikult hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates kauba üleandmise päevast.
5.3. Ostja saab oma punktis 5.2 määratud õigust teostada ainult juhul, kui toode ei ole kahjustatud ja selle välimus pole oluliselt muutunud, ning kui seda ei ole kasutatud.

 1. Ostja kohustused

6.1. Ostja peab ostetud kauba eest tasuma ja selle vastu võtma käesolevates reeglites sätestatud korras.
6.2. Kui ostja keeldub kauba kohaletoimetamise ajal mõjuva põhjuseta kaupa vastu võtmast, on ostja kohustatud müüja nõudmisel katma kauba tagastamise kulud. 
6.3. Kauba ostjale üleandmisel peab ostja koos müüja või saadetise üleandjaga kontrollima saadetise ja kauba seisukorda. 
6.4. Kui selgub, et saadetise pakend on kahjustatud, peab ostja selle viivitamatult tarnekinnitusse või paki üleandja poolt antud vormile üles märkima, või teavitama müüjat üldisel e-posti aadressil. Sel juhul loetakse, et kaup tarniti kahjustatud pakendis, kuid kauba tarne toimus nõuetekohaselt.
6.5. Kui ostja võtab saadetise vastu märkusteta, loetakse, et kaup on üle antud kahjustamata pakendis. Juhul, kui kauba puudused, mis ei ole tekkinud ostja süül, ilmnevad hiljem, ei kaota ostja õigust kasutada seaduses ette nähtud 2-aastast kauba kvaliteedi garantiid. 
6.6. Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud andmete täpsuse, õigsuse, täielikkuse ja asjakohasuse eest. Müüja ei vastuta ühelgi juhul ostjale ja/või kolmandatele isikutele tekitatud kahjude eest, kui ostja esitab registreerimisvormis ebatäpsed, ebaõiged või puudulikud andmed, või kui ei uuenda oma isikuandmeid kohe peale nende muutumist. 
6.7. Ostja kinnitab e-poodi kasutades, et nõustub käesolevate ostu-müügi tingimustega ning kohustub neid täitma.

 1. Kaupade hinnad

7.1. Kaupade hinnad e-poes on märgitud eurodes. Hinnad on näidatud koos käibemaksuga. Peale tellimuse kinnitamist lisandub kauba kogusummale tarnetasu, kui see on kohaldatav.

7.2. Müüjal on õigus oma äranägemisel korraldada ja läbi viia erinevaid kampaaniaid, näiteks kauba hinnaalandusi, komplektide moodustamist jms. Müüjal on õigus ühepoolselt ja ette teatamata muuta selliste kampaaniate kestust ja tingimusi või need tühistada

 1. Kauba tellimine ja tasumine

8.1. E-poe külastamisel valib ostja endale meelepärased tooted ja paneb need ostukorvi. Ostja sisestab peale ostukorvi koostamist tellimuse täitmiseks vajalikud isikuandmed: oma ees- ja, perekonnanime, kauba tarneaadressi, telefoninumbri ja lisainfo, mis võib olla oluline tellitud kauba kohaletoimetamiseks. Ostja kinnitab, et on käesolevate reeglitega tutvunud, ja kinnitab tellimuse.

8.2. Maksmiseks saab kasutada Swedbank, SEB ja Luminor internetipankade teenust, samuti Visa/MasterCard maksekaarte. Arveldamine toimub eurodes. Makseid töödeldakse Magento makseplatvormi abil.

 1. Kauba tarne

9.1. Kauba tellimisel peab ostja esitama kauba täpse tarneaadressi.

9.2. Ostja peab kauba ise vastu võtma. Kui ostjal ei ole võimalik kaupa ise vastu võtta, kuid kaup toimetatakse ostja poolt määratud aadressile, ei ole ostjal õigust esitada pretensioone, kui kaup antakse üle valele isikule.

9.3. Müüja tarnib kauba ostjale vastavalt tootekirjeldustes toodud tähtaegadele.

9.4. Kõikide müüdavate kaupade omadused on märgitud iga kauba juures olevas kirjelduses. Müüja ei vastuta selle eest, kui e-poes oleva kauba värvus, kuju või muud parameetrid ei pruugi ostja poolt kasutatava monitori omaduste tõttu vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvusele.

9.5. Kui ostja tühistab kauba ostu-müügilepingu, tagastatakse ostjale kõik ostja poolt tasutud summad, sealhulgas ostja poolt tasutud kauba kohaletoimetamise kulud.

 1. Kauba tagastamine

10.1. Kvaliteetse kauba saab tagastada 14 päeva jooksul alates selle kättesaamisest. Ebakvaliteetse kauba puudused kõrvaldatakse või vahetatakse kaup välja või tagastatakse vastavalt võlaõigusseadusele ja teistele õigusaktidele.

10.2. Kauba tagastamisel peavad olema täidetud järgmised tingimused:

10.2.1. Tagastatav kaup peab olema korralikus originaalpakendis (see punkt ei kehti ebakvaliteetse toote tagastamise korral);

10.2.2. Toode peab olema ostja poolt kahjustamata;

10.2.3. Toode peab olema kasutamata ja kaubandusliku välimusega, kahjustamata etikettide ja kaitsekiledega jne. (see punkt ei kehti ebakvaliteetse toote tagastamise korral);

10.2.4. Tagastatav kaup peab olema komplekteeritud samamoodi, nagu ostja selle sai (see punkt ei kehti ebakvaliteetse toote tagastamise korral);

10.2.5. Müüjal on õigus keelduda ostja poolt tagastatud kauba vastuvõtmisest, kui kauba tagastamise tingimusi ei täidetud;

10.2.6. Kauba tagastamine toimub Müüja poolt määratud viisil 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kättesaamise päevast (see punkt ei kehti juhul, kui kaup on ebakvaliteetne. Sel juhul toimub kauba tagastamine seadusega ettenähtud garantiiaja jooksul);

10.3. Sobiva kvaliteediga kauba tagastamine ja ümbervahetamine toimub vastavalt võlaõigusseaduse §-dele 53, 56 ja teistele kohaldatavatele õigusaktidele.

10.4. Raha, mille ostja on tasunud vastuvõetud, kuid hiljem keeldutud kauba eest, tagastatakse ostja kontole hiljemalt 5 (viie) päeva jooksul arvates kauba müüjale tagastamise päevast, kui müüja ja ostja ei lepi kokku teisiti. 

10.5. Müüjat ei loeta raha tagastamise tingimusi rikkunuks, kui ta ei saa raha üle kanda ostja süül (kauba tagastamisega viivitamine, ebatäpsed andmed vms).

 1. Lõppsätted

11.1. Käesolevad tingimused on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

11.2. Käesolevaid tingimusi ja pooltevahelisi suhteid seoses nende tingimustega kohaldatakse ja tõlgendatakse Eesti Vabariigi seaduste alusel.

11.3. Kõik käesolevate tingimuste täitmisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadustega kehtestatud korras.

11.4. Pooled vabastatakse käesolevatest tingimustest tulenevate kohustuste täitmisest, kui neid ei ole võimalik täita ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei ole pooltest sõltuvad (Force majeure).